Zwroty i reklamacje

ZWROTY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych ( licząc od dnia otrzymania Produktu przez Klienta włącznie) odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres: 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 43 lub e-mail: biuro@dreamland-sklep.pl

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać pełnowartościowy Produkt Sprzedawcy.

3. Konsument odsyła produkt przesyłką rejestrowaną na swój koszt.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pełnowartościowego Produktu, zwrócić konsumentowi koszt zakupu Produktu zgodnie z dowodem zakupu  w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

Pobierz:  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy    

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres: 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 43 lub e-mail: biuro@dreamland-sklep.pl wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu.

2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

4. Powyższe postanowienia nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

5. Klienci niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.